Zaprosznie na XLIII sesję Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

 Mieszkańców Miasta i Gminy

na

XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

 

która odbędzie się 30 października 2014 roku, o godz. 14.00, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Opalenicy.
Porządek obrad:
Część I.
1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
– informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach na poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie tablicy pamięci poświęconej Opaleniczanom odznaczonym Orderem Wojennym Virtuti Militari,
– w sprawie nadania nazwy rondom położonym na terenie gminy Opalenica,
– w sprawie zasad, na jakich sołtysom w Gminie Opalenica będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
– w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
– zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Duszniki zadania pod nazwą „remont mostu w ciągu ulicy Topolowej
w miejscowości Sędziny, na granicy Gmin: Duszniki i Opalenica – opracowanie dokumentacji”,
– w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2015,
– w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
– w sprawie opłaty targowej na rok 2015,
– w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,
– w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na rok 2015,
– w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso w roku 2015,
– w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Opalenicy,
– w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w gminnym Żłobku w Opalenicy oraz opłaty za wyżywienie dziecka,
– w sprawie zmiany Statutu Gminy Opalenica,
– w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Opalenicy,
– w sprawie zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2014 – 2025,
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2014 rok.
7. Informacja o złożonych zeznaniach majątkowych za rok 2013.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej Sesji.
9. Wolne głosy,wnioski i informacje.
Część II.
10. Uroczyste zakończenie VI Kadencji Rady Miejskiej 2010-2014.
11. Zakończenie XLIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Roman Szwechłowicz

Źródło: Opalenica.pl z dnia 24-10-2014

You may also like...

Loading Facebook Comments ...