Opalenica liderem wśród aktywnych gmin wielkopolski


8 kwietnia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbył się zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2013 przez przewodniczącego Jacka Gursza. W programie obrad znalazło się także sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz tradycyjnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. Po udzielenie przez delegatów absolutorium nastąpiło przedstawienie projektu planu pracy i projektu budżetu na rok bieżący. Wśród propozycji znalazły się szkolenia, spotkania i konsultacje oraz projekty wyjazdowe.

Duże znaczenie w działalności stowarzyszenia ma powstałe kilka lat temu Centrum Obsługi Inwestora, którego dyrektorem jest pełniący funkcję dyrektora SGiPW Łukasz Filipiak. Oferta Centrum Obsługi Inwestora dla zagranicznych i krajowych inwestorów obejmuje wyszukiwanie ofert inwestycyjnych, obsługę wizyt itp. Podstawą efektywnej działalności COI w Wielkopolsce jest dostęp do aktualnej oferty inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego z regionu. Budowa bazy danych odbywa się przy ścisłym udziale JST, których celem jest promocja oferty z własnego terenu. Podstawowym narzędziem, które pozwala na zgłaszanie obiektów, jest formatka Site check list, która w sposób szczegółowy opisuje poszczególne elementy definiujące ofertę.

Ważniejszym punktem zjazdu było uroczyste wręczenie statuetek laureatom konkursu „Lider wśród aktywnych”. Celem konkursu jest wyłonienie spośród członków SGiPW samorządów, które odznaczają się ponadprzeciętną aktywnością w uczestnictwie w inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie. Udział w konkursie daje także większe poczucie przynależności do organizacji. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach. W kategorii najbardziej aktywna gmina laureatem został Gmina Opalenica. Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odebrał zastępca Burmistrza Opalenicy Andrzej Mainka. Oprócz statuetki i pamiątkowego dyplomu nagrodą jest bezpłatne uczestnictwo w pięciu wybranych seminariach w roku 2014 organizowanych przez stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zachęca do udziału w konkursie wszystkie gminy z uwagi na możliwość lepszego poznania realnych potrzeb wielkopolskich samorządów poprzez nadsyłane propozycje. Pozwoli to jeszcze lepiej działać w ich interesie i dla dobra mieszkańców.

Źródło: Opalenica.pl z dnia 9.04.2014

You may also like...

Loading Facebook Comments ...